GÜNDEM
Giriş Tarihi : 08-07-2020 11:32   Güncelleme : 08-07-2020 11:32

Samsun'da toplu yürüyüş, stant açma, araç konvoyları yasaklandı

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde toplu yürüyüşler, açık hava toplantıları, uğurlama, çadır kurma, broşür dağıtma, stant açma, kapalı yerde eğlence düzenlemesi, araç kovoyu oluşturulması yasaklandı. Ayrıca askerlik yükümlülerinden, fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Samsun'da toplu yürüyüş, stant açma, araç konvoyları yasaklandı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlıpında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında çeşitli kararlar aldı. Buna göre, Samsun İl genelinde toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinlikler yapılmayacak. 

Basın açıklamaları, yalnızca siyasi parti, sendika, meslek kuruluşu, dernek, sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek.

Açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri, broşür, stiker dağıtma, stand açmaya musade edilmeyecek.

Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarında, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlamalar yapılmayacak. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün sadece birinci derece yakınları katılacak.  Askerlik yükümlülerinden, fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler  mahalli özellikler de dikkate alınarak, 10:00-23:00 saatleri arasında ve 4  saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilebilecek.

İŞTE ALINAN O KARARLAR

TOPLANTI VE YÜRÜYÜŞ KARARI

 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının toplu eylem/etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirlere ilişkin 08.07.2020 tarihli ve 94 sayılı kararıyla;

İlimizde yapılan değerlendirme sonucunda, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi dikkate alınarak, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla;

1- İlimiz genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem/etkinlik programları kapsamında siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarına yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanmasına,

2- İşbu karar tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süreyle, İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceğine,

3- Toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, işbu karar tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süreyle İlimizde bu tür etkinliklere müsaade edilmemesine,

4- İşbu karar tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süreyle İlimiz genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri/broşür/stiker dağıtma, stand açma vb. eylemlere müsaade edilmemesine,

5- Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri tarafından yapılmasına,

6- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerinde belirtilen miktarda,
b.Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
cTürk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan  “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

ASKER UĞURLAMA KISITLAMASI KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, İlimizde geçici olarak kısıtlanan asker uğurlamalarında alınacak tedbirlere ilişkin 07.07.2020 tarihli ve 93 sayılı kararıyla;

Kurulumuzun 20/03/2020 tarih ve 06 sayılı toplantısında alınan kararla ilimizde daha önceden gerçekleştirilen asker uğurlamaları salgının yayılma hızını azaltmak, yeni vaka artışının önüne geçmek ve halkımızın sağlığını korumak amacıyla geçici olarak kısıtlanmıştı.

Bununla birlikte son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği görülmekte olup, asker uğurlamalarının, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına;

1. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,

3. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair İçişleri Bakanlığı’nın 07/07/2020 tarih ve 89780865-153-E.10889 sayılı genelgesinin ekinde bulunan örneğe uygun taahhütname alınmasına,

4. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili ilimizde Valiliğimize, ilçelerimizde Kaymakamlıklara bildirilmesine

5.Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valiliğimizce ve ilçelerde Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

DÜĞÜNLERDE ALINACAK TEDBİRLER

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, İlimizde yapılacak düğünlerde alınacak tedbirlere ilişkin 07.07.2020 tarihli ve 92 sayılı kararıyla;

Kurulumuzun 25/06/2020 tarih ve 81 sayılı toplantısında alınan kararla, 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren kontrollü sosyal hayat sürecine girilmesiyle birlikte İlimizde düğün törenlerinin gerçekleştirileceği düğün salonlarının 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine, düğün törenleri için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ek olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileriyle aşağıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmaktadır.

Ancak gelinen süreçte bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir.

Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda; 

Mahallelerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin;

. Süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de dikkate alınarak, 10:00-23:00 saatleri arasında ve 4 (dört) saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine,

. Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

SAMSUN HABER HATTI